Jumat, 04 Juli 2014

SOAL KELAS XII SEMESTER IDescription: Description: logo-unnes

TUGAS AKHIR TES BAHASA
REVISI SOAL

Oleh:
Yuniar Endah Sukmawati
2601422008/01
2011


FAKULTAS BAHASA DAN SENI
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013


SOAL LATIHAN SEKOLAHH MENENGAH ATAS
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Mata Pelajaran            : Bahasa Jawa
Kelas/Semester            : XII/I
Hari/tanggal                : Selasa, 3 Desember 2013-11-28
Waktu                         :

I.                   Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, c, d, utawa e ing sangarepe wangsulan kang bener!
(Wacanen ing ngisngsor iki kanggo mangsuli no 1-5)
UPACARA ADAT
            Bebrayan Jawa duwe maneka warna upacara adat. Salah sijine yaiku upacara ruwatan.Upacara ruwatan yaiku upacara adat ngruwat/ngilangi sukerta. Sukerta iku rereged urip tumprap bebrayan sing percaya. Ing dhaerah liyane ana upacara kang gawe resiking jiwa lan raga kang diarani tolak balak. Sejatine sing butuh diruwat ora mung bocah sing klebu golongan sukerta, nanging uga panggonan kang diyakini ana kang mbaureksa uga butuh diruwat supaya ora marakake tibane korban jiwa.
            Ing bebrayan Jawa ana kang diarani gugon tuhon. Gugon tuhon kena kaperang dadi loro, yaiku wasita sinandi lan bocah sukerta. Dene bocah sukerta dhewe uga beda-beda. Ana kang dadine amarga kodrat lan amarga karepe bocah kayata kasebut ing ngingsor iki.
a.       bocah ontang-anting yaiku anak mung siji lanang utawa wadon ora duwe tunggal
b.      boah uger-uger lawang yaiku anak lanang loro
c.       bocah kembang sepasang yaiku anak wadon loro
d.      bocah kedhana-kedhini, anak loro lanang wadon, utawa wadon lanang.
e.       sendhang kapit pancuran yaiku anak telu sing wadon ana tengah(lanang, wadon, lanang) lan sapanunggalane.
Miturut gogon tuhon Jawa bocah sukerta ing ndhwur mau dadi jatah pangane Bhathara Kala. Bhathara Kala iku resaksa sing gedhe nggegirisi anake Bathari Durga. Mula murih slamet kudu diruwat (diresiki) dhisik. Ana ing upacara ruwatan bocah sing arep diruwat, wong tuwane, tangga teparo, sanak sedulur padha nglumpuk. Bocah sing diruwat kudu adus kramas banjur nganggo pengganggonsarwa putih kaya dene wong ngango ikhrom. Ana ing ruwatan kasebut lumrahe kanthi nanggep wayang lakone murwakala. Ki dhalang banjur ngruwat kanthi ngethok rambute sing diruwat. Rambut mau diwadhahi bokor bamjur dilarung. Sajroning upacara mau kabeh padha ngeningake cipta, serta padha nyenyuwun murih kabul panyuwune adoh saka rubeda cedhak karo rejeki.
1.      Upacara apa sing dirembag ana ing wacan nduwur...
a.       upacara temon
b.      upacara panggih
c.       upacara ruwatan
d.      pacara mitoni
e.       pacara siraman
2.      Ing brebayan Jawa gugon tuhon kaperang dadi pira lan apa wae...
a.       1, bocah sukerta
b.      2, wasita sinandi lan bocah sukerta
c.       2, wasita sinandur lan bocah sukerta
d.      3, bocah sukerta, wasita sisandi lan bocah ontang-anting
e.       2, wasita sinanti lan bocah kendhana-kendhini
3.      Anak telu sing wadon ana tengah diarani...
a.       bocah kembang sepasang
b.      bocah ontang-anting
c.       bocah uger-uger lawang
d.      bocah sendhang kapit pacuran
e.       bocah kendhana-kendhini
4.      Ing upacara ruwatan sapa wae sing kudu nglumpuk  ing acara, kajaba...
a.       wong tuwane
b.      sanak sadulur
c.       tukang cukur rambut
d.      tangga teparo
e.       bocah sing arep diruwat
5.      “Rambut mau diwadhahi bokor banjur dilarung” apa tegese tembung sing kacetak miring...
a. diuncalake
b.diwadhai
c.dikelikake
d.dipindhah
e.diedol
(Wacanen ing ngingsor iki kanggo mangsuli no6-9)
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Nuwun, puji pangestu ing ngarsanipun Gusti ingkang sampun paring kanugrahan satemah penganten kakung sapangombyong saged sowan mriki kanthi kebak ing kaharjan.
Nuwun, ingkang satuhu kinurmatan Bapak Sodik, minangka sulih sariranipun Bapak Eko sabrayat, kula Atmo, ingkang sinaraya panjenenganipun Bapak Irawan sakulawarga, minangka sesulih raga badaling wicara kaperang matur saha nyuwun palilah medharaken wigatosing sedya.
Sowan kula mriki hanganthi anak mas Bagus Pratama, putra jalunipun Bapak Irawan kadhawuhan masrahaken Penganten kakung ingkang badhe hanetepi adat tata cara dhaupipun penganten kekalih jumbuh kalin tatacara ingkang sampun rinakit, kanthi menika anak mas Baskara kula aturaken saha kula pasrahaken mugi inggal kadhaupaken Gendhuk Ayu Lestari, putrinipun Bapak Eko.
Brayat agungkulawarga penganten kakung dherek memuji migi-mugi dhaupipun penganten kekalih nir baya kalis ing rubeda.
Kajawi menika sesampunipun putra kekalih mengku bale wisma, mugya karengkuh anak kula Bagus Pratama kadine putra priyangga. Kaparingana pitedah saha wewarih mudha tumaruna tumraping gesang bebrayan.
Wusana kalamun sowan kula sapangombyong wonten muna-muni solah bawa ingkang nyebal saking kauteman, kirang tata lan susila, mugi kasdu paring agunging pangaksama.
Nuwun. Wasalamu’alaikum Wr.Wrb.

6.      Teks sesorah ana ing dhuwur kalebet sesorah atur pambagyaharjo kanggo...
a.       tampi penganten
b.      pasrah penganten
c.       ijab
d.      ular-ular
e.       upacara krobongan
7.       “Wusana kalamun sowan kula sapangombyong wonten muna-muni solah bawa ingkang nyebal saking kauteman, kirang tata lan susila, mugi kasdu paring agunging pangaksama.
Wasalamu’alaikum Wr.Wrb.”
Pretelan ing dhuwur klebu ing perangane ... pidhato.
a.       purwaka
b.      surasa
c.       bebuka
d.      panutup
e.       pangarep-arep
8.      Sapa sesulihipun pamangku gati?
a.       Bapak Eko
b.      Bapak Irawan
c.       Bapak Sodik
d.      Bapak Eko lan Bapak Irawan
e.       Bapak Sodik lan Bapak Eko
9.      Sesorah pasrah penganten ing nduwur ana tembung kasdu, kang nduweni teges ...
a.       kondhang
b.      kersa
c.       supadhos
d.      nduweni
e.       kepengin
(Wacanen Ing ngingsor iki kanggo mangsuli no10-12)
Baskara           : “Asalammu’alaikum Wr. Wb.”
Pak Ahmad     : “Wa’alaikum Salam Wr. Wb., O... kowe Bas, kadingaren dolam mrene?”
Baskara           : “Sowan kula mriki sepisan silaturahmi, kaping kalih kula dipun utus Pak     Bagyo supados ngaturi Panjenengan mangke dalu ba’da isa’dipun suwun rawuh ing dalemipun Pak Bagyo”
Pak Ahmad     : “Pak Bagyo duwe perlu apa?”
Baskara           : “Arep nganakna syukuran anake”
Pak Ahmad     : “Putrane sing endi”
Baskara           : “Putranipun ingkang pambajeng, mas Wawan sampun rampung anggenipun ngangsu kawruh ing pawiyatan luhur”
Pak Ahmad     : “O, ngono to, ya syukur aku melu seneng. Insya Allah mengko tak usahake”
Baskara           : Matur nuwun pak, kadosipun sampun cekap kula nyuwun pamit. Wassalamu’alikum Wr. Wb.”
Pak Ahmad     : Wa’alaikumsalam Wr. Wb.”
10.  Sapa sing dadi paraga ing pacelathon ndhuwur...
a.       Baskara
b.      Pak Ahmad
c.       Baskara lan Pak Ahmad
d.      Baskara lan Wawan
e.       Pak Ahmad lan Pak Bagyo
11.  Pacelathon ing nduwur migunakake basa apa...
a.       krama alus lan ngoko lugu
b.      krama lugu lan krama alus
c.       ngoko alus
d.      ngoko lugu
e.       krama
12.  “Arep nganakna syukuran anake” menawa disalin dadi krama alus...
a.       badhe nganakkake syukuran anake
b.      arep nganakna syukuran putrane
c.       bandhe ngawontenaken tasyakuran putranipun
d.      badhe nganakake tasyakuran putranipun
e.       arep ngawontenaken tasyakuran putranipun
13.  “Wa’alaikum Salam Wr. Wb., O... kowe Bas, kadingaren dolan mrene?” wangsalan kang trep kanggo tembung kang kacetak miring..
a.       witing klapa
b.      njanur gunung
c.       omah yuyu
d.      kudhung sirah
e.       roti tela
14.  Panatacara Manten, menawa ditulis kanthi aksara Jawa kang bener yaiku...
a.       ꧎ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧋
b.      ꧎ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧌
c.       ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧌
d.      ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧋
e.       ꧎ꦊꦾꦁꦆꦺꦂꦻꦺꦃꦻꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧌
15.  Panyeratan angka Jawi 6743 ingkang leres...
a.       ꧐꧖ꦉ꧕꥘꧐
b.      ꧐꧖ꦉ꥗꥘꧐
c.       ꧖ꦍ꧕꥘꧐
d.      ꧖ꦬ꧕꥘꧐
16.  ꧎꧂ꦊꦑꦸꦅꦇꦏꦸꦄꦃꦆꦸꦀ꥖...
a.       ꦈꦶꦃꦆ
b.      ꦊꦁꦖꦈꦆꦶ
c.       ꦄꦽꦁ
d.      ꦓꦺꦉꦼꦄ
e.       ꦏꦁꦙꦃꦄ
17.  ꧎ꦆꦸꦏꦥꦺꦇꦄꦒꦾꦑꦓꦷꦆꦿ꧐꧕꧕꧔꧔꧐ꦃꦸꦊꦶꦍꦾꦊꦄꦿ꧋
a.       tumbase kathah banget 4.400 rupiyah pak.
b.      tumbase kathah banget 4.400 rupiyah pak,
c.       tumbase kathah banget 5.500 rupiyah pak
d.      tumbase katah banget 5.500 rupiyah pak.
e.       tumbase kathah banget 5.500 rupiyah pak,
18.  ꧎ꦇꦶꦁꦀꦸꦑꦇꦉꦁꦛꦇ᯻ꦆꦌꦈ ꦄꦁꦦꦶ᯻ꦊꦶꦐꦷꦉꦿ
a.       sinau basa lan satra jawa kanthi prigel,
b.      sinau basa lan sastra jawa kanti prigel,
c.       sinau basa lan sastra jawa kanthi prigel.
d.      sinau basa lan sastra jawa kanti prigel.
e.       sinau basa lan sastra jawa kanti prigel

19.  ꧎ꦐꦷꦉꦇꦛꦷꦉꦸꦇꦶꦁꦞꦷꦂꦾ꧐ꦐ꧐ꦀꦶꦇꦶꦾ...
a.       ꧐ꦬ꧐
b.      ꧐ꦍ꧐
c.       ꧐ꦐ꧔꧐
d.      ꧐ꦐꦐ꧐
e.       ꧐ꦐ꥙꧐
Adegan 1
(Ing sapinggiring alas gung liwang-liwung, ana omah kang tuwa banget. Omah iku papan dununge kaki kang aran Ki Semar. Ing gulune Kaki Semar ana godhong sing gundhul-gundhul ing gulune. Yen mlaku rada wungkuk karo tudhang-tudhing, bokonge megal-negol kaya methog. Mula saka iku Kaki Semar uga kara ki Min. Nalika semana Ki Semar arep golek kayu ing alas. Dumadakan ana bocah-bocah kang padha gojegan sedalan-dalan. Bocah-bocah iku padha moyoki Ki Semar karo tetembangan methog-menthog).
........................................................................................................................
20.  Latar adegan ana ing ndhuwur...
a.       omah
b.      alas
c.       aalanan
d.      sawah
e.       emperan omah
(Wacanen Ing ngingsor iki kanggo mangsuli no 21-25)


RAMAYANA
Prabu Ramawijaya bisa numpas Prabu Rahwana saandhahane, serta bisa mboyong Dewi Sinta. Kabeh saka pambiyantune Gunawan Wibisana. Sirnaning denawa Ngalengka kang padha ngrencana nggagalake lan rusaking tambak, uga saka iguh pamrayogane Gunawan Wibisana.
Ing tata gelar Prabu Ramawijaya ngrebut Dewi Sinta, garwane kang kadhusta Prabu Rahwana, nanging sejatine mengku wejangan kang sinandi kang isine mbrastha angkara murka, serta mbrastha watak, adigang, adigung, adiguna. Dadi Prabu Ramawijaya, sawijining ratu kang mbelani bebener, lan njejegake adeging keadilan. Gunawan Wibisana, kabukten nalika Rahwana darbe jabang bayi putri kang nembe lair saka Dewi Mandukaki, matur yen Negara Ngalengka besuk lebur papan tanpa dadi dening garwane jabang bayi putri iku. Mula jabang bayi kang nembe lair dilarung ing samodra. Gedhene jabang bayi dadi Dewi Sint. Dadi yen Rahwana ndustha, lan ngoyak supaya Sinta nglanggati karo ngoyak anake dhewe.
Sirnane Rahwana lan kabeh diyu ing Alengka, ateges sirnaning ngkara murka, lan sirnaning watak adigang, adigung, adiguna dening Prabu Rama Wijaya nganggo dhasar adil lan bener serta kabantu Gunawan Wibisana linambaran kearifan serta kawaskitan. Sektiya kaya ngapa, yen kanggo tumindak ala mesthi bakal apes dening tindak utama, ngilangi ambeg angkara murka, budi cendhela.
Kapethik saka : Djoko Lodhang, 25 September 2008
21.  Sapa wae paraga crita ing nduwur, kajaba...
a.       prabu Rahwana
b.      dewi Sinta
c.       narendra
d.      prabu Ramawijaya
e.       gunawan Wibisana
22.  Sapa sejatine Dewi Sinta iku...
a.       garwane Prabu Rahwana
b.      garwane Prabu Ramawijaya
c.       garwane Gunawan Wibisana
d.      putrine Prabu Ramawijaya
e.       putrine Rahwana
23.  Pitututur luhur saka crita ing dhuwur...
a.       saka kesakten bisa numpes angkara murka
b.      watak angkara murka kalah dening watak luhur
c.       tumindak ala mesthi bakal apes dening tindak utama
d.      kawicaksanan bisa numpas angkara murka
e.       watak adigang adigung adiguna bisa numpes watak luhur
24.  Apa tegese tembung adigang, adigung, adiguna...
a.       pamer kawicaksanaan, pamer kapinteran lan pamer kekuwtan
b.      pamer kekuwatan, pamer kapnteran, pamer kaluhuran
c.       pamer kaluhuran. pamer kakuwatan, pamer kapinteran
d.      pamer kapinteran. pamer kakuwatan, pamer kaluhuran
e.       pamer kekuwatan, pamer kaluhuran, pamer kapinteran
25.  “Prabu Ramawijaya numpas Prabu Rahwana” menawa ditulis kanthi aksara Jawa dadine...
a.       ꧎꧂ꦊꦑꦸꦃꦏꦈꦶꦌꦍꦁꦸꦏꦞꦇ꧂ꦊꦑꦸꦃꦾꦈꦁ꧋
b.      ꧎꧂ꦊꦑꦸ ꦃꦏꦈꦶꦌꦍꦁꦸꦏꦊꦷꦇ꧂ꦞꦑꦸꦃꦾꦈꦁ꧋
c.       ꧂ꦊꦑꦸ ꦃꦏꦈꦶꦌꦍꦁꦸꦏꦊꦷꦇ꧂ꦞꦑꦸꦃꦾꦈꦁ꧋
d.      ꧂ꦊꦑꦸ ꦃꦏꦈꦶꦌꦍꦁꦸꦏꦊꦷꦇ꧂ꦞꦑꦸꦃꦾꦈꦁ꧌
e.       ꧎꧂ꦊꦑꦸ ꦃꦏꦈꦶꦌꦍꦁꦸꦏꦊꦷꦇ꧂ꦞꦑꦸꦃꦾ

REVISI SOAL
I.                   Paringana tandha ping (x) wonten aksara a, b, c, d, utawi e  wonten ing sangajengipun wangsulan ingkang leres!
(Wangsulana pitakenan no. 1-3 kanthi waosan ing ngandhap menika!)
SERAT DEWA RUCI
            Serat Dewa Ruci nggambaraken nalika Werkudara kadhawuhan gurunipun, inggih menika Pandhita Durna ngulari toya Perwitasari. Dipunrewangi minggah gunung mandhap jurang, ugi njegur wonten tengahing samodra, toya Perwitasari boten kepanggih.
            Sanajan saben papan Werkudara bakal manggihi pepalang, nanging piyambakipun boten jirih rekaos. Pangurbananipun awit setya marang gurunipun saged dipunraosaken, awit  wonten ing pungkasanipun cariyos, Werkudara bakal nampi ngelmu sejatining gesang saking Dewa Cilik wonten ing tengahing samodra ingkang asma Dewa Ruci.
1.      Watakipun Werkudara wonten serat Dewa Ruci ingkang saged kangge tuladha, kajawi…
a.       Werkudara kagungan watak welas asih marang sasama
b.      Werkudara kagungan watak ingkang sabar
c.       Werkudara kagungan watak ingkang gemi
d.      Werkudara kagungan watak ingkang setya marang sasama
e.       Werkudara kagungan watak ungkang kendel
2.      Serat Dewa Ruci nyariosaken lelampahipun…
a.       nyariosaken lelampahipun Janaka
b.      nyariosanken lelampahipun Gathutkaca
c.       nyariosaken lelampahipun Yudhistira
d.      nyariosakan lelampahipun Pandhita
e.       nyariosaken lelampahipun Werkudara
3.      Sanajan saben papan Werkudara bakal nemoni pepalang, nanging dheweke ora wedi rekasa .
Tembung pepalang ingkang kacethak miring nggadhahi teges…
a.       alangan
b.      musuh
c.       jimat
d.      kepaten
e.       ketemu


(Wangsulanan pitakenan no. 4-5 kanthi waosan ing ngandhap menika!)
KUMBAKARNA
Kumbakarna menika kondhang minangka pahlawan wonten ing pewayangan. Wujudipun wuta, nanging digdaya kaliyan sekti mandraguna. Dipunwastani pahlawan, amargi mbelani negaranipun. Dados boten mbelani kangmasipun ingkang angkara murka. Batosipun mbelani tiyang lepat utawi angkara murka menika boten leres. Budinipun luhur, tansah urmat dhateng leluhuripun kaliyan rama ibunipun.
4.      Menapa sebabipun Raden Kumbakarna kondhang minangka pahlawan wonten ing nagari Ngalengka?
a.       nggadhahi watak digdaya kaliyan sekti mandra guna
b.      mbelani kangmasipun ingkang angkara murka
c.       wani kaliyan Rama Ibunipun
d.      boten kagungan urmat dhateng leluhuripun
e.       remen perang kaliyan kangmasipun
5.      Prabu Kumbakarna boten….dening para sadherekipun amargi tumindakipun ingkang asor. Tembung kang trep kangge ukara kasebut…
a.       nyengkuyung
b.      disengkuyung
c.       disengkuyungi
d.      dipunsengkuyung
e.       nyengkuyungi
(Wangsulanan pitakenan no. 6-9 kanthi waosan ing ngandhap menika!)
DUMADOSING CANDI PRAMBANAN
Rikala semanten wonten Raja asmanipun Prabu Baka. Panjenenganipun raja wonten Kraton Prambanan lan nggadhahi putri ayu kanthi asma Roro Jonggrang. Awit Prambanan njajah warga Pengging, Pangeran Pengging ingkang asma Bandung Bondowoso dipunutus supados mejahi Prabu Baka. Kacrita, Bandung Bondowoso sampun kasil mejahi Prabu Baka. Rara Jonggrang  banget duka kaliyan Bandung Bondowoso, napa malih rikala Jonggrang arep dipungarwa.
Bandung Bondowoso            : “Putri Rara Jonggrang kersa dados garwa kula, panjenengan bakal kula ayomi ”
Rara Jonggrang                       : “Mokal! Menawi panjenengan saged ndamel candi cacahipun    sewu kanthi wekdal sewengi, kula purun dados garwanipun panjenengan.”
Bandung Bondowoso                         : “Inggih, bakal kula lampahi saratipun panjenengan menika.”
Bandung Bondowoso ingkang sekti mandraguna nimbali jin supados mbiyantu ndamel candi. Setunngal baka setunggal candi dipundamel kanthi enggal.
Rara Jonggrang ingkang sejatine duka amargi Ramanipun sampun dipunpejahi dening Bandung Bondowoso, dalu menika madosi kanthi cara supados Bandung Bondowoso mboten kasil mungkasi sewu candi.  Roro Jonggrang nyuwun pitulungan marang ibu-ibu nuthuki lesung supados jagone sami kluruk. Rikala jago kluruk, jin-jin sami mboten wantun lajeng jin menika nilar pedamelanipun amargi ngira menawi sampun siang . Kamangka dereng rampung anggenipun ndamel candi.
Candi ingkang kedahipun nggadhahi cacah sewu, wekdal menika taksih kirang setunggal. Bandung Bondowoso ingkang rumaos dipunapusi dening Rara Jonggrang kanthi panjenenganipun murka. Awit saking menika, Bandung Bondowoso ngesotke Rara Jonggrang dados reca kangge njangkepi candi sewu.
Sakmenika Bandung Bondowoso saged mungkasi saratipun ndamel candi ingkang cacahipun sewu. Nanging, piyambakipun mboten saged nggarwa Rara Jonggrang, awit Jonggrang sampun dados candi. Woten ing reja-rejaning jaman, candi sewu sakmenika dipunasmani candi Prambanan ingkang mapan wonten Desa Prambanan, propinsi Ngayogyakarta.
6.      Amanat menapa ingkang saged dipin pendhet saking waosan wonteng inggil inggih menika...
a.       Dados tiyang menkia kedah nggadhahi kakuatan
b.      Dados tiyang menika kedah wantun menjahi tiyang sanes
c.       Dados tiyang menika kedah  nggadhahi watak sabar lan jujur
d.      Dados tiyang menika kedah nggadhahi watak ingkang sabar lan wantun marang tiyang sanes
e.       Dados tiyang menika kedah jujur kaliyan nggadhahi watak welas lan asih.
7.      Watakipun Roro Jonggrang ingkang saged kangge tuladha inggih menika...
a.       Nggadhahi watak tresna lan asih marang tiyang sanes
b.      Nggadhahi watak remen bales dendam marang tiyang sanes
c.       Nggadhahi watak ingkang sabar
d.      Nggadhahi watak setya kaliyan ramanipun mula males dendam marang Bandung Bondowoso
e.       Nggadhahi watak inkang legawa
8.      ꧎ꦂꦁꦙꦶꦀꦼꦄꦼꦇꦐꦷꦅꦙꦶꦊꦸꦁꦙꦏꦷꦉꦘꦉꦶꦍꦁꦥꦁꦅꦸꦼ ꦺꦑꦻꦺꦁꦙꦻꦺꦈꦻꦺꦇꦻ ꦀꦼꦐꦶꦾꦏꦷꦁꦶꦄ ...
a.       ꦐ꧔꧔
b.      ꦍꦍ
c.       ꦍꦬ
d.      ꦍꦉ
e.       ꦉꦍ
9.      Awit saking menika, Bandung Bondowoso ngesotke Rara Jonggrang dados reca kangge njangkepi candi sewu.
Tembung reca ingkang kacethak miring nggadhahi teges…
a.       candi
b.      patung
c.       watu
d.      jago kluruk
e.       jin

10.  Indri                : “Sugeng enjing Bu!”
Bu Guru          : “Sugeng enjing, kadingaren mruput tekamu!”
Indri                : “Inggih Bu. Menapa kapareng kula matur?”
Bu Guru          : “Pareng wae coba arep matur apa?”
Indri                : ………………..

Kados pundi aturipun Indri, menawi piyambakipun boten mlebet sekolah amargi badhe tindak Puskesmas, nambalaken wajanipun ingkang sakit?

a.       Bu, kula ajeng ten Puskesmas, nambalke untu kula sing lara.
b.      Bu, kula badhe teng Puskesmas, nambalaken untu kula ingkang gerah.
c.       Bu, kula nyuwun ijin badhe dhateng Puskesmas, nambalaken waos kula ingkang sakit.
d.      Bu, sesuk kula boten mlebet waos kula sakit. Badhe kula bekta ten Puskesmas.
e.       Bu, sesuk niku kula ajeng teng Puskesmas, ajeng nambalke untu.

11.  Didin               : “ Dit, apa oleh aku 1)…bukumu basa Jawa?”
Didit                : “ Oleh wae. Nanging enggal-enggal balekna!
                           Amarga buku kuwi, olehku 2)…Pak Guru.
                           Pak Guru 3)…aku, supaya buku kuwi enggal dibalekake”.
Tembung-tembung ingkang trep kaliyan unggah-ungguh basa, inggih menika…
a.       nyilih, ngampil, ndhawuhi
b.      nyuwun ngampil, nyilih, ngakon
c.       nyilih, nyilihi, akon
d.      nyilih, nyuwun ngampil, akon
e.       nyuwun ngampil, nyilihi, akon

12.  Bapak              : “Geneya kowe lagi 1)…Wan?”
Wawan            : “Inggih, Pak. Kula nembe kemawon 2)…
                          Lha bapak wau 3)… jam pinten?”
Tembung ingkang trep salaras kaliyan ungguh-ungguhing basa inggih menika…
a.       mulih kondur, wangsul
b.      kondur, wangsul, mulih
c.       mulih, wangul, kondur
d.      wangsul, mulih, kondur
e.       kondur, mulih wangsul
13.  Bu Ani                        : “Sing nganggo klambi abang kae sapa, Ning?”
Aning              : “…………………………..”
Wangsulanipun Aning ingkang leres, inggih menika…
a.       Ingkang ngagem rasukan abrit menika Jati, Bu
b.      Ingkang ngagem wusana abrit menika Bapak Kepala Sekolahh, Bu
c.       Ingkang ngagem rasukan busana abrit menika Nanang, Bu
d.      Ingkang ngagem busana abrit menika Nanang, Bu
e.       Ingkang ngagem wusana abrit menika Nanang, Bu
14.  Panatacara Manten, menawi dipunserat mawi aksara Jawi ingkang leres inggih menika...
a.       ꧎ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧋
b.      ꧎ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧌
c.       ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧌
d.      ꦊꦁꦆꦂꦃꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧋
e.       ꧎ꦊꦾꦁꦆꦺꦂꦻꦺꦃꦻꦏꦺꦁꦚꦁꦿ꧌
15. Basa Jawi ngoko kaliyan krama, menawi dipunserat mawi aksara Jawi ingkang leres inggih menika...
a.꧎ꦑꦇꦌꦈꦶꦺꦓꦻꦺꦄꦻꦉꦉꦶꦍꦁ꧃ꦘꦏ꧌
b. ꧎ꦑꦇꦌꦈꦼꦺꦓꦻꦺꦄꦻꦉꦁ꧃ꦘꦏ꧌
c. ꧎ꦑꦇꦌꦈꦼꦺꦓꦻꦺꦄꦻꦉꦁ꧃ꦘꦏ꧋
d. ꧎ꦑꦇꦌꦈꦓꦺꦄꦻꦉꦁ꧃ꦘꦏ꧌
e. ꧎ꦑꦇꦌꦈꦉꦺꦓꦻꦄꦻꦉꦁ꧃ꦘꦏ꧌
      16. ꧎꧂ꦊꦑꦸꦊꦁꦟꦸꦺꦅꦈꦁꦆꦺꦏꦁꦶꦄꦃꦌꦀꦇꦚꦶꦁ꧌ menawi dipunserat latin ingkang leres inggih menika...
a. Prabu Pandhudewa Sewaya yaiku raja Astina
b. Prabu Pandhudewanata menika raja Astina,
c. Prabu Pandhudewa Sewaya yaiku raja Astina,
d. Prabu Pandhudewanata menika raja Astina.
e. Prabu Pandhudewanata yaiku raja Astina
       17. Rayinupun Yudhistira asmanipun Arjuna , menawi dipunserat mawi aksara Jawi ingkang leres inggih menika...
a. ꧎ꦀꦅꦶꦁꦷꦍꦸꦋꦶꦇꦚꦶꦃꦺꦌꦺꦁꦓꦷꦀꦽꦌꦸꦁ꧋
b. ꧎ꦀꦅꦶꦺꦁꦍꦸꦋꦶꦇꦚꦶꦃꦌꦷꦁꦷꦺꦓꦀꦽꦌꦸꦁ꧌
c. ꧎ꦃꦍꦶꦁꦶꦊꦸꦁꦡꦸꦋꦶꦇꦚꦶꦃꦀꦇꦣꦁꦼꦊꦸꦁꦔꦽꦌꦸꦁ꧌
d. ꦀꦅꦶꦺꦁꦍꦸꦋꦶꦇꦚꦶꦃꦌꦷꦁꦷꦺꦓꦀꦽꦌꦸꦁ꧋
e. ꧎ꦀꦅꦶꦺꦁꦍꦸꦋꦶꦇꦚꦶꦃꦌꦷꦁꦷꦺꦓꦀꦽꦌꦸꦁ
         18. Werkudara bakal nampi ngelmu sejatining gesang, menawi dipunserat mawi aksara Jawi ingkang leres inggih menika...
a. ꧎ꦈꦷꦽꦄꦸꦋꦃ ꦑꦄꦉꦕꦏꦞꦶꦺꦓꦉꦣꦸ ꦇꦷꦌꦆꦶꦁ꥖ꦐꦷꦇꦼ꧌
b. ꧎ꦈꦷꦽꦄꦸꦅꦃꦑꦄꦉꦕꦏꦊꦺꦓꦉꦣꦸꦇꦷꦌꦆꦶꦁ꥖ꦀꦸꦃꦶꦊ꧌
c. ꧎ꦈꦷꦽꦄꦸꦅꦃꦑꦄꦉꦕꦏꦞꦺꦓꦉꦣꦸꦇꦷꦌꦆꦶꦁ꥖ꦀꦸꦐꦷꦇꦼ꧌
d. ꦈꦷꦽꦄꦸꦅꦃꦑꦄꦉꦕꦏꦞꦺꦓꦉꦣꦸꦇꦷꦌꦆꦶꦁ꥖ꦀꦸꦃꦶꦊ꧌
e. ꦈꦷꦽꦄꦸꦅꦃꦑꦄꦉꦕꦏꦊꦺꦓꦉꦣꦸꦇꦷꦌꦆꦶꦁ꥖ꦀꦸꦃꦶꦊ꧋
          19. “Kumbakarna wujude wuta, nanging digdaya lan sekti mandra guna”, menawi dipunserat mawi aksara Jawi ingkang leres inggih menika...
a.ꦄꦸꦏꦥꦄꦽꦁꦈꦸꦌꦸꦺꦅꦑꦸꦆ꧋ꦁꦓ꥖ꦅꦶꦐꦙꦍꦉꦁꦛꦷꦄꦆꦶꦏꦁ꧃ꦙꦐꦸꦁ꧋
b.ꦄꦸꦏꦑꦄꦽꦁꦈꦸꦌꦸꦺꦅꦑꦸꦆꦁꦓ꥖ꦅꦶꦐꦙꦍꦉꦁꦛꦷꦄꦆꦶꦏꦁ꧃ꦙꦐꦸꦁ꧌
c.꧎ꦄꦸꦏꦥꦄꦽꦁꦈꦸꦌꦸꦺꦅꦈꦸꦆ꧋ꦁꦓ꥖ꦅꦶꦐꦙꦍꦉꦁꦛꦷꦄꦆꦶꦏꦁꦐꦸꦁ꧌
d.꧎ꦄꦸꦏꦥꦄꦽꦁꦈꦸꦌꦸꦅꦷꦈꦸꦆ꧋ꦁꦓ꥖ꦅꦶꦐꦙꦍꦉꦁꦛꦷꦄꦆꦶꦏꦁ꧃ꦙꦐꦸꦁ꧋
e.꧎ꦄꦸꦏꦥꦄꦽꦁꦈꦸꦌꦸꦺꦋꦑꦸꦆ꧋ꦁꦓ꥖ꦅꦶꦐꦅꦍꦉꦁꦛꦷꦄꦶꦏꦁ꧃ꦙꦐꦸꦁ꧋
20. “Langit mendhung, kala-kala ketingal kumelap saking angkasa. Gludhug tanpa leren ndamel miris wonten ing manah. Nanging kedayan anggenipun kula kepengin dugi dalem, lajeng kula mlajeng nggendring….”
Tokoh “kula” wonten ing pethikan cariyos kasebat nggambaraken swasana ingkang kados pundi…
a.       bungah amargi mendhung
b.      sedhih amargi mendhung
c.       kuciwa amargi mendhung
d.      wedi amargi mendhung
e.       tentrem amargi mendhung
21. Paijo menika lare ingkang sregep. Saben wangsul sekolah piyambakipun mbiyantu ibunipun sadeyan gorengan. Sanajan putranipun tiyang boten gadhah, Paijo boten nate nggresula. Paijo nggadhahi pepenginan kangge ndamel bungah tiyang sepuhipun kanthi cara sinau tenanan. Saben dalu Paijo sregep sinau. Amargi kapinteranipun, Paijo angsal beasiswa kangge nerusaken kuliyah.
Wosing cariyos wonten ing inggil menika...
a.       Paijo pinter lan angsal beasiswa amarga sregep sinau
b.      Paijo dados tiyang ingkang mboten gadhah amarga sregep sinau
c.       Paijo pinter amarga dodol gorengan
d.      Paijo angsal beasiswa amarga dodol gorengan
e.       Paijo angsal beasiswa amarga mboten nate nggresula

Nuwun,
Assalamualaikum Wr. Wb
Saderengipun matur, mangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur dhateng Gusti ingkang maha agung ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan.
Para rawuh ingkang kinurmatan, keparenga nyuwun pangapunten awit kula sampun kumawani anggempil kamardikan panjenengan rikala nembe sekeca imbal wacana.
Ibu Titi minangka sulih saliranipun Bp. Bambang, keparenga kula pun Ibu Nia minangka sulih saliranipun Bp.Hartoyo, matur menggah wigatosipun kula sowan ing ngarsa
Panjenengan...
22. Ukara ingkang trep kangge nglajengaken waosan pasrah manten wonten ing inggil inggih menika...
            a. Candra, putra kakungipun Bp. Hartoyo ingkang titi wanci menika badhe kadahupaken kaliyan Reni Sukawati, putra putrinipun panjeneganipun Bp. Bambang.
            b. Semanten ugi anggen kula matur mbokbilih wonten kiranging basa, nyuwun pangapunten.
            c. Nuwun, Wassalamualaikum Wr.Wb
            d. Ingkang sepisan, Bp.Hartoyo sekaliyan garwa, ngaturaken salam taklimipun mugi katur Bp. Bambabng sekaliyan.
            e. Nuwun, Wassalamualaikum Wr.Wb
Ingkang sepisan, Bp.Hartoyo sekaliyan garwa, ngaturaken salam taklimipun mugi katur Bp. Bambabng sekaliyan.

(Wangsulanan pitakenan no. 23-25 kanthi waosan ing ngandhap menika!)
RUWATAN
            Bebrayan Jawi nggadhahi maneka warni upacara adat. Salah satunggaling inggih menika upacara ruwatan. Upacara ruwatan inggih menika upacara adat ngruwat utawi ngicalaken sukerta. Sukerta inggih menika reregeding gesang tumprap bebrayan ingkang pitados. Wonten ing panggenan sanes wonten upacara ingkang saged damel resiking jiwa kaliyan raga kang dipunasmani tolak bala. Sejatosipun ingkang betah dipunruwat boten namung lare alit ingkang kalebet golongan sukerta, nanging ugi panggenan ingkang dipunpitados wonten ingkang mbaureksa ugi betah dipunruwat supados mboten dadosaken wontenipun kurban jiwa.
            Wonten ing bebrayan Jawi wonten ingkang dipunasmani gugon tuhon. Gugon tuhon saged kaperang dados kalih, inggih menika wasita sinandi kaliyan lare sukerta. Wondene lare sukerta menika ugi benten-benten. Wonten  ingkang dados amargi kodrat kaliyan amargi kersanipun lare kadosta ingkang kasebat wonten ngandhap :
a.       lare ontang-anting inggih menika lare namung setunggal jaler utawi estri boten wonten tunggalipun
b.      lare uger-uger lawang inggih menika putra jaler kalih
c.       lare kembang sepasang inggih menika putri estri kalih
d.      lare kedhana-kedhini, lare kalih jaler estri, utawi estri jeler
sendhang kapit pancuran inggih menika lare tiga ingkang estri wonten tengah (jaler, estri, jaler) kaliyan sapanunggalanipun.
Miturut gogon tuhon Jawi lare sukerta ingkang inggil kalawau dados jatah dhaharanipun Bhathara Kala. Bhathara Kala inggih menika reseksa ingkang ageng nggegirisi putranipun Bathari Durga. Pramila murih slamet kedah dipunruwat (dipunresiki) rumiyin. Wonten ing upacara ruwatan lare ingkang badhe dipunruwat, tiyang sepuh, tanggi teparo, sanak sedulur sami makempal. Lare ingkang dipunruwat kedah adus kramas banjur ngagem rasukan petak kados dene tiyang ikhrom. Wonten ing ruwatan kasebat limprahipun kanthi nanggap wayang lakonipun             Murwakala.  Ki dhalang banjur ngruwat kanthi ngethok rikmanipun lare ingkang dipunruwat. Rikma kalawau dipunwadhahi bokor banjur dipunlarung. Sajroning upacara kalawau sedaya sami ngeningaken cipta, sarta sami anyenyuwun murih kabul panyuwunipun tebih saking rubeda cedhak kaliyan rejeki.
23. Tujuwan dipunwontenaken upacara ruwatan inggih menika...
a. kangge slametan warga dusun
b. kangge ngucap raos syukur dhumateng Gusti
c. kangge kangge nolak bala regeting gesang kaliyan dusun
d. kangge nolak bala regeting gesang kaliyan ngresiki panggenan
d. kagem nolak panggenan kaliyan ngresiki lare ruwat
24. Gugon tuhon saged kaperang dados kalih, inggih menika wasita sinandi kaliyan lare sukerta.  
Tembung “lare sukerta” ingkang kacethak miring nggadhahi teges…
a. lare ingkang kirang resik
b. lare ingkang taksih alit
c.  lare ingkang dableg
d. lare ingkang remen dolan
e. lare ingkang ontang-anting
25. Rikma kalawau dipunwadhahi bokor banjur dipunlarung.
Tembung “dipunlarung” ingkang kacethak miring nggadhahi teges…
a.       dipunsimpen
b.      dipunkethok
c.       dipunsade
d.      dipunbuang
e.       dipununcalaken

Tidak ada komentar:

Posting Komentar