Jumat, 04 Juli 2014

SOAL KELAS X SEMESTER IDescription: Description: logo-unnes
REVISI SOAL
Guna Memenuhi Tugas Akhir Semester Mata Kuliah Tes Bahasa


Dosen Pengampu
Dra. Esti Sudi Utami, M.Pd


Oleh
Silvia Oti Nugraheni
2601411004


PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

ULANGAN SEMESTER GASAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Mapel                 : Mulok Bahasa Jawa                                   Hari/Tanggal   : Desember 2013
Kelas/Semester  : X (Sepuluh)/Gasal                                      Waktu             :
 

I.     Paringana tandha ping (x) wonten aksara a, b, c, d, utawi e  wonten ing sangajengipun wangsulan ingkang leres!

Semaken tuladha wara-wara menikakangge mangsuli pitakenan no. 1-2!

Tuladha teks wara-wara
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dhumateng bapak-bapak saha kadang mudha Rt. 02/Rw 03 ngriki. Bilih sampun dados adat sabenipun, mangke ing dinten Ahad tanggal 16 maret menika, kasuwun kempal wonten pos jagi sacelakipun mushola, watawis tabuh 07.00. saperlu badhe gugur gunung utawi gotong-royong reresik mushola lan sakiwa tengenipun amargi dalunipun badhe wonten pengaosan akbar pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW. Makaten pambyawara saking kula, mugi dadosaken kawigatosan panjenengan sedaya. Matur nuwun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

1.      Suraosipun wara-wara ing inggil inggih menika ….
a.       gugur gunung ngresiki dhusun
b.      gugur gunung ngresiki mushola
c.       pengaosan Maulid Nabi
d.      kempalan para bapak lan kadang mudha
e.       gugur gunung ngresiki poskamling
2.      Perangan–peranganipunwara-wara ingkang wigati wonten ing wara-wara ing inggil inggih menika ….
a.       sakingsinten, kagem sinten, alamat kang dipuntuju
b.      kagem sinten, menapa suraosipun, titi mangsa
c.       saking sinten, kagem sinten, menapa suraosipun
d.      kagem sinten, saking sinten, urutanipun acara
e.       saking sinten, urutanipun acara, alamat ingkang dipuntuju

Semaken tuladha cariyos pengalamanmenikakangge mangsuli pitakenan no. 3-4!
Rikala dinten riyaya taun kepungkur, Minggu enjing, sedinten saderengipun shalat Ied, kula lan kulawarga sowan wonten dalemipuneyang ingkang mapan wontenKaloran, Temanggung. Saking Semarang namung kalih jam kemawon. Kula lan kulawarga nitih mobil. Rikala wanci dalu, malem takbiran, wonten plataranipun eyang sampun rame sanget, kathah mercon ingkang werna-werni jinisipun nembe dipunsumet lan dipunbledhosaken ing langit.
Remen sanget anggenipun kula nyawang kadadosan menika. Nanging, mercon-mercon kalawau malah damel kagetipun eyang ingkang sampun sepuh. Ngantos tanggi teparonipun eyang ingkang sakmenika nembe gerah, sami medal ndukani pakdhe ingkang nyumet mercon kalawau.
………………………………………………………………………………………….
3.    Irah-irahan ingkang trep kangge pethilancariyos pengalaman ing inggil inggih menika ….
a.    dina riyaya
b.    sowan dalemipun eyang
c.    preinan sekolah
d.   nyumet mercon
e.    malem takbiran
4.      Remen sanget anggenipun kula nyawang kadadosan menika. Tembung remen menika tegesipun ….
a.       sedhih
b.      duka
c.       seneng
d.      nangis
e.       susah
5.      Bu Edi       : “Panjenengan kenging menapa, Bu? Kok ketingal duka.”
Bu Karyo  : “Nggih, Bu. Kalawau kula angsal serat saking sekolahane Adam. Serat panggilan orang tua, Bu.”
Bu Edi       : “Adam kenging napa, Bu?”
Bu Karyo  : “Kasus malih bu. Sampun bola-bali kula angsal serat kados menika. Jangan gori, ngantosanggen kula mikiri, Bu.”
Tembung wangsalan ingkang trep kangge njangkepi pacelathon ing inggilinggih menika.
a.       meri
b.      kadingaren
c.       judheg
d.      cengklungan
e.       kemba
6.      Anak         : “Bu, kalawau wonten tilpun ingkang madosi panjenengan.”
Ibu                        : “Sapa ndhuk sing nilpun?”
Anak         : “Ngendikanipun saking Bu Retno.”
Ibu              : “Owalah, Bu Retno ta.Kuwi kanca kenthele ibu biyen nalika kuliyah, Ndhuk. Wis banget suwene ibu ora krungu kabar saka dheweke. Ning endi ya dheweke saiki?”
Pacelathon menikasaged dipungambarake ngagem wangsalan ….
a.       jangan gori, ngantos judheg anggen kula mikiri
b.      njanur gunung, kok kadingaren
c.       mrica kecut, sauni-unine
d.      manak bebek, meri
e.       nyaron bumbung ndamel cengklungan
7.      Bondan menikataksihnem nanging pedamelanipunsampun mapan. Menika amargipiyambakipun sregep lan wantun rekaos. Parikan ingkang jumbuh kaliyan pratelan kalawau, inggih menika.
a.       Bumiayu kuthanipun ageng, kareben rahayu saha wilujeng
b.      neng pasar Mungkid tumbas wader, dados murid kedah pinter
c.       jarik lurik weton Purbalingga, langkung becik sing prasaja
d.      sapilanangbuntute dawa, tiyang  gesang ampun  neka-neka
e.       saron bumbung ditabuh ing ara-ara, mumpung enem sing sregep makarya
8.      ꧎ꦀꦏꦽꦐꦶꦺꦑꦻꦆꦷꦁꦣꦓꦷꦽꦺꦆꦻꦇꦛꦸꦃꦅꦶꦑꦎꦠꦹꦽ….ꦏꦃꦼꦑꦊꦺꦄꦘ꧌
Tembung ingkang trep kangge njangkepi ukara ing inggilinggih menika.
a.       ꦆꦺꦄꦻꦁ꧁
b.      ꦆꦼꦄꦷꦝꦆ꧁
c.       ꦎꦸꦈꦸꦁꦞꦶꦽꦇ
d.      ꦺꦓꦻꦺꦏꦼꦻ
e.       ꦄꦁꦟ
9.      Tembung ing ngandhapmenikaingkangpanyeratanipunleresinggih menika….’
a.       ꧎ꦀꦅꦼꦇꦷꦄꦸꦉꦿ꧋
b.      ꧎ꦆꦷꦉꦺꦐꦻꦺꦃꦼ꧌
c.       ꧎ꦺꦈꦅꦼꦃꦺꦁꦟ꧌
d.      ꧎ꦏꦓꦁꦛꦆꦷ꧌
e.       ꧎ꦏꦓꦁꦷꦚꦉ꧌
10.  Kula prigel nyerat aksara Jawa. Menawidipunseratngagem aksara Jawiinggih menika.
a.       ꧎ꦄꦸꦉ꧂ꦊꦶꦐꦷꦉꦢꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
b.      ꧎ꦄꦸꦉꦊꦶꦁꦚꦷꦽꦎꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
c.       ꧎ꦄꦸꦉꦉꦶꦁꦖꦾꦎꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
d.      ꧎꧂ꦊꦶꦐꦷꦉꦢꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
e.       ꧎ꦀꦄꦸ꧂ꦊꦶꦐꦷꦉꦢꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
11.  Tanggap ing sasmita. Menawidipunseratngagem aksara Jawiinggih menika.
a.       ꧎ꦺꦈꦻꦼꦀꦸꦃꦶꦊꦘꦹꦅꦸꦇꦑꦽ꧌
b.      ꧎ꦆꦼꦐꦊꦔꦶꦼꦇꦇꦣꦶꦆ꧌
c.       ꧎᯻ꦆꦏꦞꦶꦉꦥꦇꦌꦈ꧌
d.      ꧎ꦄꦍꦏꦏꦞꦶꦽꦺꦓꦻꦏꦺꦑ꧌
e.       ꧎ꦆꦷꦊꦇꦉꦶꦃ꧌
12.  ꧎ꦆꦶꦍꦼꦐꦷꦇꦼꦏꦷꦁꦶꦄꦄꦷꦅꦾꦊꦸꦃꦸꦁ꧂ꦞꦶꦀꦆꦶꦁꦿ꧋
Menawidipunwaos unine ….
a.       Tiyang gesang menika kedah purun prihatin
b.      Tiyang gesang kedah purun prihatin
c.       Tiyang urip kedah purun prihatin
d.      Wong urip kedah purun prihatin
e.       Wong urip kudu gelem prihatin
           
Waosenwacana mawi aksara Jawi ing ngandhapkangge mangsuli pitakenan no. 13-14!
꧎ꦑꦇꦌꦈꦏꦷꦁꦶꦄꦐꦋꦾꦺꦈꦻꦁꦆꦷꦁꦐꦷꦐꦍꦸꦆꦁꦘꦉꦶꦍꦁꦑꦸꦅꦶꦊꦄꦽꦆꦶ꧌ꦆꦸꦉꦋꦁꦶꦊꦸꦁꦝꦺꦃꦀꦶꦼꦄꦼꦎꦶꦁꦀꦸꦑꦇꦌꦈꦶꦏꦷꦁꦶꦄꦊꦶꦄꦁꦚꦹꦄꦞꦷꦉꦌꦃꦁꦥꦹꦅꦶꦊꦄꦽꦆꦶ꧌ꦉꦺꦃꦏꦷꦁꦶꦄꦇꦐꦷꦅꦣꦓꦷꦽꦺꦆꦻꦇꦛꦶꦑꦑꦐꦁꦔꦸꦼꦐꦾꦀꦸꦼꦐꦸꦾꦀꦶꦼꦄꦼꦅꦺꦅꦻꦇꦛꦉꦾꦇꦆꦸꦼꦐꦉꦝꦶꦼꦺꦊꦃꦼꦓꦁꦜꦶꦐꦆꦶꦺꦈꦻꦁꦆꦷꦁꦞꦷꦁꦟꦶꦋꦶꦄꦁꦥꦹꦅꦶꦊꦄꦽꦆꦶ꧌ꦉꦺꦃꦉꦺꦃꦇꦐꦷꦅꦝꦼꦄꦸꦼꦓꦺꦌꦁꦕꦶꦆꦸꦏꦗꦊꦚꦶꦍꦼꦇꦺꦁꦇꦿꦄꦉꦶꦍꦁꦚꦶꦍꦼꦀꦼꦄꦼꦅꦶꦊꦸꦁꦠꦄꦣꦶꦂꦁꦚꦷꦁꦿ꧋ꦉꦺꦃꦉꦺꦃꦇꦐꦷꦅꦝꦼꦄꦸꦼꦓꦺꦌꦁꦕꦶꦆꦶꦍꦼꦀꦶꦼꦄꦼꦉꦼꦄꦸꦼꦇꦷꦊꦸꦾ꧌
13.  Irah-irahan ingkang trep kangge waosan ing inggil inggih menika ….
a.       ꧎ꦑꦸꦅꦶꦊꦄꦽꦆꦶꦉꦁꦥꦇꦌꦈꦶ꧌
b.      ꧎ꦑꦸꦅꦶꦉꦸꦀꦸꦽꦉꦁꦥꦇꦌꦈꦶ꧌
c.       ꦑꦸꦅꦶꦊꦄꦽꦆꦶꦉꦁꦥꦇꦌꦈꦶ꧌
d.      ꧎ꦑꦸꦅꦶꦊꦄꦽꦆꦶꦉꦕꦑꦇꦌꦈꦶ꧌
e.       ꧎ꦑꦸꦅꦶꦊꦄꦽꦆꦶꦉꦁꦥꦇꦌꦈꦶ꧋
14.    ꧎ꦐꦶꦁꦁꦶꦊꦸꦁꦑꦸꦅꦶꦊꦷꦄꦷꦽꦆꦶꦆꦸꦏꦗꦊꦝꦺꦃꦉꦺꦃꦇꦸꦊꦺꦅꦻꦇꦛꦐꦷꦅꦆꦶꦍꦼꦇꦺꦁꦇꦿ꧋
Tembung ingkang saged njangkepi ukara ing inggil inggih menika ….
a.       ꦜꦁꦆꦸꦁꦿ
b.      ꦆꦸꦄꦽꦃꦁꦿ
c.       ꦓꦺꦌꦁꦕꦶ
d.      ꦁꦓꦶꦇꦛꦶ
e.       ꦅꦸꦄꦁꦶ

Waosenwacana budaya Jawiing ngandhapkangge mangsuli pitakenan no. 15-16!
Mendhem Ari-ari
Mendhem ari-ari menika salah satunggaling upacara kelairan ingkang sampun umum dipungiyarakaken dening bebrayan Jawi, malah ugi dipunagemdening suku-suku sanes. Ari-ari menika bageyan penghubung antaranipun ibu lan putra rikala si jabang bayi taksih wonten rahim. Nama sanes saking ari-ari inggih menika aruman utawi embing-embing (mbimbing). Tiyang Jawi pitados menawi ari-ari menika sejatosipun salah satunggaling sedulur sekawan utawi sedulur kembar si jabang bayi. Pramila, ari-ari kedah dipunopeni dan dipunjagi, kadosta panggenan kangge mendhem ari-ari menika dipunparingi sentir (lampu) kangge pepadhangan kagem bayi. Sentir menika dipunurubake ngantos 35 dinten (selapan).
Ari-ari menika dipunkumbah ngantos resik, banjur dipunlebetaken wonten kendhi utawi bathok klapa. Saderengipun dipunlebetaken, ngandhapipun kendhi dipunparingi ron senthe banjur kendhi kalawau dipuntutup ngagem lemper ingkang taksih enggal lan dipunbntel kain mori. Kendhi banjur dipungendhong, dipunpayungi, dipunbeta dhateng panggenan ngubur. Panggenan kalawau kedah wonten ing sisih tengenipun lawang utaminipun griya. Ingkang mendhem kendhi kalawau kedah bapak kandhung bayi.
15.    Miturut waosan ing inggil, caranipun ari-ari menawi badhe dipunpendhem inggih menika, kajawi….
a.       ari-ari menika kedah dipun paringi donga rumiyin
b.      ari-ari dipunkumbah ngantos resik rumiyin
c.       ari-ari dipunbuntel ngagem kain mori rumiyin
d.      ari-ari dipunlebetaken wonten kendhi
e.       ari-ari dipuntutut ngagem lemper ingkang taksih nem rumiyin
16.    Pokok pikiran waosan ing inggil inggih menika ….
a.       tata cara mendhem ari-ari
b.      tata cara ngumbah ari-ari
c.       tata cara mbuntel ari--ari
d.      tata cara paring donga marang ari-ari
e.       tata cara golek panggenan mendhem ari-ari

Semaken cariyos rakyatmenikakangge mangsuli pitakenan no. 17-18!
Jaka Tarub
     Wonten ing satunggaling dhusun, wonten kulawarga ingkang namanipun Mbok Randha lan putra kakungipun ingkang sampun ngancik diwasa inggih menika Jaka Tarub. Pedamelanipun saben dinten inggih menika pados ron pisang utawi ron jati ingkang salajengipun badhe dipunsade wonten peken. Ron menika dipunlintu kaliyan wos lan sarem kangge ulam saben dinten. Pedamelanipun Jaka Tarub ingkang sanes inggih menika mbebedak wonten wana kangge ulamipun.
     Satunggaling dinten, Jaka Tarub matur kaliyan biyung  menawi badhe kesah menyang wana kangge mbebedak. Adatipun menawi mbebedak menika bidhalipun ba’da Subuh supados konduripun boten surup. Nanging boten ngertos menapa, ngantos dalu Jaka Tarub taksih dereng pikantuk kasil menapa-menapa. Amargi saking sayahe, Jaka Tarub banjur semendhe wonten ngandhapipun wit ngantos sare. Satengahing dalu, Jaka Tarub nglilir amargi mireng swanten gumujengan tiyang-tiyang estri. Jaka Tarub boten pitados piyambakipun mirsani widadari-widadari ingkang sami siram wonten sendhang. Jaka Tarub banjur nyaketi sendhang kalawau banjur piyambakipun nggadhahi niyat kangge mundhut salah satunggaling rasukanipun widadari. Wonten setunggal widadari ingkang madosi rasukanipun lajeng dipuntilar dening kanca-kanca widadari sanesipun. Banjur Jaka Tarub ngereh-ereh lajeng dipunbeta wangsul dhateng griyanipun Jaka Tarub. Widadari menika namanipun Nawang Wulan.
     Nawang Wulan kagungan putri saking Jaka Tarub ingkang namanipun Nawang Sih. Satunggaling dinten, Nawang Wulan nyuwun tulung kaliyan Jaka Tarub supados nengga Nawang Sih kaliyan paring piweling supados boten mbikak kekepan adang. Nanging Jaka Tarub malah kepengin mbikak kekepan menika. Jaka Tarub kaget amargi ingkang dipunadang dening garwanipun inggih menika namung pari sakler kemawon. Amargi kedadosan menika, banjur kasektenanipun Nawang Wulan ical.
     Wonten satunggaling dinten, Nawang Wulan nglempit gelaran klasa wonten griya. Kados pundi kagetipun manah Nawang Wulan amargi ngertos rasukan widadari wonten ngandhapipun klasa. Nawang Wulan duka dhateng Jaka Tarub amargi piyambakipun sampun dipunapusi. Banjur Nawang Wulan mutusaken kangge minggah dhateng kahyangan kemawon. Nawang Wulan ugi sampun paring piweling marang Nawang Sih menawi kepengin weruh biyung supados mirsani mbulan. Nanging sasampunipun dumugi kahyangan, Nawang Wulan sampun boten dipuntampi dados widadari amargi sampun kecampuran kaliyan manungsa. Pramila, Nawang Wulan banjur tindak menyang segara kidul. Wonten segara kidul Nawang Wulan dados Ratu Kidul lan nggadhahi asma Nyi Rara Kidul.
17.  Temanipuncariyos rakyat ing inggilinggih menika.
a.       katresnan Jaka Tarub marang Nawang Wulan
b.      widadari kahyangan
c.       Jaka Tarub nggorohi Nawang Wulan
d.      Nawang Wulan dipuntulak dening kahyangan
e.       Nawang Wulan minggat
18.  Paraga ingkang nggadhahiwategmboten jujurwonten ing cariyos ing inggil inggih menika.
a.       Nawang Wulan
b.      Nawang Sih
c.       Jaka Tarub
d.      Mbok Randha
e.       Widadari kahyangan

Text Box: Lintang-lintang

lintang-lintang abyor ing tawang
Cumlorot sumliwer nalika alihan
Kumleyang mencok ing soca panjenengan asih kula
Cahyanipun gumebyar sunare gilar-gilar
Ing thelengipun manah slira panjenengan tansah dakantu

Lintang-lintang alihan
Cumlorot tiga wonten ing pundhak kula
Kawitan lintang abrit lintang perang
Kaping kalih lintang mirunggan linang kamanungsan
Pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan
 
19.  Wosipun geguritan ing inggilinggih menika.
a.       lintang-lintang cemlorot
b.      nandang wuyung
c.       wonten lintang tiga
d.      wonten lintang kemukus
e.       lintange kumleyang
20.  Tegesipun tembung mirunggan ing geguritan ing inggil inggih menika .
a.       benten kalih sanesipun
b.      padhang njingglang
c.       werni abrit
d.      ageng sanget
e.       paling sae


LELAYU
Inalillahi wainailaihi rojiun
Sampun marak sowan wonten ngarsanipun Gustin Ingkang Maha Kuasa Eyang/Bapa kula :
Suparno bin Saman
 Puput yuswa 85 taun
Dinten             : Minggu Kliwon,19 Juli 2010
Wanci              : 11.00 WIB
Jalaran nandang gerah sawetawis wekdal wonten griya sakit dr.Moewardi Solo.
Dene layon badhe kasarekaken :
Dinten                         : Senin legi, 20 Juli 2010
Wanci              : 11.00 WIB
Wonten           : Astana Loyo Surakarta
Dhumateng para sanak kadang, tanggi tepalih, mbok bilih suwargi kagungan kalepatan, mugi kersa pangaksama. Mugi-mugi sedaya amalipun tinampa pikantuk kaswargan langgeng. Amin.

Salam Sari,20 Juli 2010
Ingkang nandang sungkawa
Dherek bela sungkawa:
1.   Dina   (adhi)
2.   Tono  (adhi)          Para putra wayah almarhum

 
 
21.  Miturut pawarta lelayu ing inggil, sinteningkang nemahi seda?
a.       Pak Suparno
b.      Pak Saman
c.       Dina
d.      Tono
e.       Sari
22.  Almarhum seda rikala yuswanipun …
a.       20 tahun
b.      80 tahun
c.       85 tahun
d.      86 tahun
e.       90 tahun
23.  Layon badhekabidhalaken wonten dalem paleremanwonten ing dinten
a.       Minggu Kliwon
b.      Senin Legi
c.       Minggu Legi
d.      Senin Kliwon
e.       Senin Paing
24.  Ibu tindak dhateng toko badhe … menapa? Kok boten nimbali kula mawon, janipun kula badhe … buku tulis kangge cathetan.
Tembung ingkang trep kangge njangkepi ceceg-ceceg kasebut inggih menika.
a.       mundhut, mundhut
b.      tumbas, tumbas
c.       mundhut, tumbas
d.      mundhut, tuku
e.       tumbas, mundhut
25.  “Mas, panjenengan sumangga … rumiyin, amargi bapak kala wau sampun …wonten kantor. Tembung ingkang trep kangge njangkepi ceceg-ceceg kasebut inggih menika.
a.       dhahar, dhahar
b.      nedha, nedha
c.       nedha, dhahar
d.      maem, dhahar
e.       dhahar, maem       

LAMPIRAN SOAL LAMA
ULANGAN SEMESTER GASAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Mapel                 : Mulok Bahasa Jawa                                   Hari/Tanggal   : Desember 2013
Kelas/Semester  : X (Sepuluh)/Gasal                                      Waktu             :
 

I.       Pilihen salah siji wangsulan kang kokanggep bener, kanthi menehi tandha ping (X) ana ing wangsulan kang kokanggep bener!
Tuladha teks wara-wara
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dhumateng bapak-bapak saha kadang muda Rt. 02/Rw 03 mriki. Bilih sampun dados adat sabenipun, mangke ing dinten ahad tanggal 16 maret menika, kasuwun kempal wonten pos jagi sacelakipun mushola, watawis tabuh pukul 07.00. saperlu badhe gugur gunung utawi gotong-royong reresik mushola lan sakiwa tengenipun amargi dalunipun badhe wonten pengaosan akbar pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW. Makaten pambiwara saking kula, mugi andadosaken kawigatosan panjenengan sedaya. Matur nuwun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

1.    Miturut wacan wara-wara ing ndhuwur, perangan sing ana sajroning panulise wara-wara, kajaba ….
a.       Titi mangsa
b.      Peprenahan
c.       Surasa basa
d.      Purwaka basa
e.       Satata basa
2.      Wos surasane wara-wara iku kudu ana perangan kang diarani ….
a.       Saka sapa, kanggo sapa, alamat kang dituju
b.      Kanggo sapa, apa surasane, tanggal layang
c.       Saka sapa, kanggo sapa, apa surasane
d.      Kanggo sapa, saka sapa, urutane acara
e.       Saka sapa, urutane acara, alamat kang dituju

3.      Wara-wara sing surasane menehi pangreten bela sungkawa diarani ….
a.       Poster
b.      Brosur
c.       Iklan
d.      Lelayu
e.       Sayembara
4.       Wara-wara sing surasane nawakake tumrap sawijining barang utawa papan panggonan diarani ….
a.       Lelayu
b.      Iklan
c.       Sayembara
d.      Brosur
e.       Pampflet

Semaken tuladha wara-wara iki !
                                                                WARA-WARA
Wara-wara iki katujukake kanggo para siswa anyar kelas X. Kabeh siswa anyar kelas X supaya ngumpul ing :
Dina          : Senin
Tanggal     : 13 Juli 2009
Wanci        : jam 10.00
Panggonan            : ing kelase dhewe-dhewe
Keperluan  : ngrembuk bab pranatan kelas anyar
Wara-wara iki penting banget, mula kanggo para siswa anyar kelas X prayogane kabeh bae bisa nekani patemon iku.

Semarang. 10 Juli 2009
Kepala Sekolah SMA N 3 PATI

Drs. Iskandar
NIP.5.      Wara-wara kasebut katujokake marang ….
a.       Ketua OSIS
b.      Siswa anyar kelas X
c.       Para guru
d.      Kepala Sekolah
e.       Kabeh siswa SMA N 3 PATI
6.      Wara-wara ing ndhuwur iku surasane ….
a.       Bela sungkawa
b.      Iklan
c.       Pentas seni
d.      Pranatan kelas anyar
e.       Nawake barang
7.      Unen-unen utawa tetembungan sing saemper cangkriman, nanging batangane (wangsulane) wis dikandhakake yaiku …
a.       Parikan    
b.      Wangsalan    
c.       Cangkriman
d.      Geguritan
e.       Candra sangkala
8.      Jenang gula, kowe aja … lho!
Tembung wangsalan kang trep kanggo njangkepi unen-unen ing dhuwur yaiku …
a.       Lali
b.      Kadingaren
c.       Judheg
d.      Cengklungan
e.       Kemba
9.      Jangan gori, nganti … anggonku mikiri.
Tembung wangsalan kang trep kanggo njangkepi unen-unen ing dhuwur yaiku …
a.       Lali
b.      Kadingaren
c.       Judheg
d.      Cengklungan
e.       Kemba

10.  Anak         : “Bu, kalawau wonten tilpun ingkang nangletaken panjenengan.”
Ibu                        : “Sapa ndhuk sing nilpun?”
Anak         : “Ngendikanipun saking Bu Retno.”
Ibu              : “Owalah, Bu Retno ta.Kuwi kanca kenthele ibu biyen nalika kuliyah, Ndhuk. Wis banget suwene ibu ora krungu kabar saka dheweke. Ning endi ya dheweke saiki?”
Pacelathon iku bisa digambarake nganggo wangsalan ….
a.       Jangan gori, nganti judheg anggonku mikiri
b.      Njanur gunung, kadingaren
c.       Mrica kecut, sauni-unine
d.      Jenang gula, aja lali
e.       Nyaron bumbung gawe cengklungan
11.  Tetembungan utawa unen-unen kang nduweni pathokan utawa paugeran ajeg diarani …
a.       Paribasan
b.      Unen-unen
c.       Cangkriman
d.      Parikan
e.       Wangsalan
12.  Manuk emprit, ménclok godhong tebu, dadi murid sing sregep sinau.
Ukara ing dhuwur kalebu …
a.       Parikan
b.      Wangsalan
c.       Cangkriman
d.      Geguritan
e.       Candra sangkala
13.  Bondan kuwi wonge isih enom nanging pegaweyane wis mapan. Kuwi amarga dheweke sregep lan ora wedi rekasa. Parikan kang jumbuh karo pratelan iku, yaiku …
a.       Bumiayu kuthane gedhe, ben rahayu sakabehe
b.      Neng pasar Mungkid tuku wader, dadi murid kudu pinter
c.       Jarik lurik weton Purbalingga, luwih becik sing prasaja
d.      Pitik cilik cucuke dawa, wong urip aja neka-neka
e.       Saron bumbung ditabuh ing ara-ara, mumpung enom sregep makarya
14.  Parikan iki tutugna! Ngasah arit nganti landhep, …
a.       Ajar kenal karo aku
b.      Kalah dhisik, ora papa
c.       Dadi murid, kudu sregep
d.      Wong urip aja neka-neka
e.       Lungguh jejer nggo tamba kangen
15.  ꧎ꦀꦏꦽꦐꦺꦀꦻꦃꦓꦷꦽꦆꦶꦇꦸꦃꦅꦶꦑꦎꦠꦹꦽ….ꦏꦃꦼꦑꦊꦺꦄꦘ꧌
Tembung sing trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku …
a.       ꦆꦺꦄꦻꦁ꧁
b.      ꦆꦼꦄꦷꦝꦆ꧁
c.       ꦎꦸꦈꦸꦁ꧂ꦞꦶꦄꦛ
d.      ꦺꦓꦻꦺꦏꦼꦻ
e.       ꦄꦁꦟ
16.  Tembung ing ngisor iki kang panulise bener yaiku….’
a.       ꦀꦅꦼꦇꦷꦐ
b.      ꦆꦷꦉꦺꦐꦻ
c.       ꦺꦈꦅꦼꦃꦺꦁꦟ
d.      ꦏꦓꦁꦛꦆꦷ
e.       ꦏꦓꦁꦷꦚꦉ
17.  Kula prigel nyerat aksara Jawa. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …
a.       ꧎ꦄꦸꦉ꧂ꦊꦶꦐꦷꦉꦢꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
b.      ꧎ꦄꦸꦉꦊꦶꦁꦚꦷꦽꦎꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
c.       ꧎ꦄꦸꦉꦉꦶꦁꦖꦾꦎꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
d.      ꧎꧂ꦊꦶꦐꦷꦉꦢꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
e.       ꧎ꦀꦄꦸ꧂ꦊꦶꦐꦷꦉꦢꦷꦃꦆꦔꦄꦛꦃꦌꦈ꧌
18.  Tanggap ing sasmita. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku …
a.       ꧎ꦺꦈꦻꦼꦀꦸꦃꦶꦊꦘꦹꦅꦸꦇꦑꦽ꧌
b.      ꧎ꦆꦼꦐꦊꦔꦶꦼꦇꦇꦣꦶꦆ꧌
c.       ꧎᯻ꦆꦏꦞꦶꦉꦥꦇꦌꦈ꧌
d.      ꧎ꦄꦍꦏꦏꦞꦶꦽꦺꦓꦻꦏꦺꦑ꧌
e.       ꧎ꦆꦷꦊꦇꦉꦶꦃ꧌
19.  ꧎ꦺꦈꦻꦼꦀꦸꦃꦶꦊꦘꦹꦅꦸꦇꦑꦽ꧌ . Yen diwaca unine …
a.       Wong kudu gelem prihatin
b.      Wong jawa kok ora jawani
c.       Wong urip kudu sabar
d.      Urip kayadene mampir ngombe
e.       Kasampurnaning gesang
           
Wangsulana pitakonan no. 20-24 kanthi wacan ing ngisor iki!
                                                      Pengobatan Katarak Gratis
Cacahe wong kan nandhang wuta ing Indonesia pranyata paling akeh sa-Asia. Saiki rasio wong wuta ing Indonesia nggayuh 1,5 persen saka total populasine penduduk. Direktur Bina Kesehatan Komunitas Departemen Kesehatan, Wadaningsih mratelakake, ing Jakarta penyebab wuta paling akeh amarga penyakit katarak. Umume wong mau padha ora nyana menawa nandhang katarak, saengga kasep anggone entuk pitulungan. Kajaba katarak, faktor liya sing njalari wuta yaiku glukosa, kelainan refleksi, gangguan retina lan kornea. Gegayutan karo bab mau, Depkes bakal nganakake program sosialisasi kesehatan lan pengobatan gratis kanggo operasi katarak, kang bakal dipusatake ana Simpang Lima Semarang, yaiku tanggal 12-18 Februari 2011. Warga sing kepengin, cukup gawa surat pengantar saka desa lan bakal diobati kanthi gratis utawa ora usah mbayar. 
(Sumber : Pro TV Semarang, 25 Februari 2011 saka acara Pawarta Jateng)

20.  Pawarta ing dhuwur iku digiyarakake dening …
a.       Radio
b.      Tape
c.       TV
d.      Internet
e.       Komputer
21.  Surasane pawarta ing dhuwur yaiku …
a.       Wong wuta ing Indonesia paling akeh sa-Asia
b.      Sosialisasi kesehatan lan pengobatan katarak gratis ing Simpang Lima Semarang
c.       Sosialisasi kesehatan kanggo penyakit kanker
d.      Warga gawa surat pengantar saka desa
e.       Akeh wong mati amarga katarak
22.  Pengobatan gratis kanggo wong sing nandang katarak kuwi dianakake dening …
a.       Negara
b.      Kepala desa
c.       Presiden
d.      Departemen Kesehatan
e.       Depdikbud
23.  Pusate pengobatan katarak ing Jawa Tengah yaiku ing …
a.       Semarang
b.      Surabaya
c.       Desane dhewe-dhewe
d.      Kecamatan
e.       Balai desa
24.  Pengobatan gratis kanggo operasi katarak dianakake nalika tanggal …
a.       12-18 Februari 2012
b.      13-18 Februari 2011
c.       13-18 Februari 2012
d.      12-18 Februari 2011
e.       12-18 Januari 2011
Ula badhudhak lan landhak

Ingnalika mangsa adheming angin, ana ula badhudhak katisen banget, mubeng golek pandhelikan ora oleh. Wasana ketemu karo landhak kang becik kalakuwane, anyelathoni mangkene: mesakake temen kowe iku, angin iki ora becik ingatase awakmu, olehmu andharodhog kaya godhong katempuh ing angin, ayo menyang erongku, supaya oleha anget ing sawatara.
Celathu mangkono iku anuju karepe ula badhudhak, banjur enggal nelosor mlebu ing erong. Saking banget lemune, erong cilik dadi kacakan saparone, sing
duwe erong ora keduman panggonan. Bareng dayoh kang katisen wis anget, ora pisan kawetu calathune aweh panrima tuwin arep lunga, kaya kang wus dadi patute, malah ngenak-enak ngeleker wae.Landhak nuli celathu: saiki wus wengi, lan wus mangsane kowe lunga. Anamu ing kene sedhela andadekake bungahku, ananging saiki lungaa, ing besuk-besuk balia maneh, kowe iya weruh dhewe, yen erong cilik iki sesak yen dak enggoni karo kowe. Ula badhudhak amangsuli: hem, dadi kowe angira yen sesak, satemeneerongmu iki luwih prayoga, aku kapenak ana ing kene lan ora sumedya lunga, mulane akal-akala golek panggonan kang jembar.
25.  Crita ing ndhuwur kuwi kalebu crita …
a.       Legenda
b.      Biografi
c.       Dongeng
d.      Myte
e.       Fabel
26.  Kancil lan kura-kura, Manuk Thilang sing Apik Atine, lsp. Irah-irahan crita kasebut kalebu …
a.       Legenda
b.      Dongeng
c.       Biografi
d.      Fabel
e.       Myte

Wangsulana pitakonan no. 27-29 kanthi wacan ing ngisor iki!

RORO JONGGRANG

Jaman biyen ana kerajaan gedhe sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayem lan tentrem sing dipimpin karo Prabu Baka. Nanging kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Prabu Baka lan pasukane kalah amarga. Prabu Baka lan prajurite mati amarga kena gamane Bandung Bondowoso. Kerajaan Pengging lan prajurite seneng amarga bisa naklukna kerajaan Prambanan.
Nalika Bandung Bondowoso ana ing kerajaan Prambanan, dheweke weruh putri sing ayu banget. Putri iku jenenge Roro Jonggrang, putrine Prabu Baka. Banjur Bandung Bondowoso nduweni kekarepan nglamar Roro Jonggrang.
“Roro Jonggrang, apa awakmu gelem dadi bojoku?” pitakone Bandung Bandowoso.
Roro Jonggrang mangsuli pitakone Bandung Bondowoso “Aku gelem dadi permaisurimu, nanging ana syarate.”
“Apa iku syarate?” pitakone Bandung Bandowoso.
“Gawekna aku 1000 candi, nanging dakwenehi wektu sewengi!” wangsulane Roro Jonggrang.
Bengi iku uga Bandung Bondowoso ngumpulna anak buahe yaiku jin lan setan. Sawise ngrungokno perintahe Bandung Bondowoso, jin lan setan banjur nggarap sing diperintahake karo Bandung Bandowoso. Roro Jonggrang ndelengi pegaweyane Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang kuwatir yen Bandung Bondowoso bisa nggarap minangkani panjaluke dheweke. Roro Jonggrang langsung ngumpulna dayang-dayange. Roro Jonggrang banjur ngongkon dayange mbakar dami. Jin lan setan mau wedi lan dikira wis esuk. Jin lan setan wedi banjur lunga. Candhi sing wis dadi mau lagi mung 999, kurang sak candhi maneh. Bandung Bondowoso nesu marang Roro Jonggrang amarga wis ngapusi dheweke. Banjur Bandung Bondowoso nyumpahi Roro Jonggrang dadi patung lan ngganepi 1000 candi.
27.  Tema crita rakyat ing dhuwur yaiku …
a.       Katresnan Bondowoso marang Jonggrang
b.      Kasetyane dayang ngrewangi Roro Jonggrang
c.       Roro Jonggrang ngapusi Bandung Bondowoso
d.      Prabu Baka lan prajurite kalah perang
e.       Roro Jonggrang dadi patung
28.  Paraga sing nduweni watek meksa marang kekarepane yaiku …
a.       Roro Jonggrang
b.      Prabu Baka
c.       Jin lan setan
d.      Dayang
e.       Bandung Bondowoso
29.  Watake paraga utama ing crita rakyat kuwi yaiku …
a.       Jujur
b.      Kiyanat
c.       Bisa dipercaya
d.      Wicaksana
e.       Kepenginan
30.  Kegiyatan sing kudu ditindakake sadurunge arep maca geguritan yaiku kaya ing ngisor iki, kajaba …
a.       Analisis situasi
b.      Milih geguritan
c.       Ndhudhah geguritan
d.      Gegladhen
e.       Manut sing nglatih

Text Box: Crita Saka Manca

ing papan sarwa salju, aku
ngangen-angen lawang gubug binuka
ana bedhiyang lan lincak

nanging wis kebacut dadi salju
guritan apadene kekarepan
nglinthing bareng tumiyupe angin
nunjem-nunjem dom periih
sadawane wengi

kamangka ing ngisor salju pinendhem candhi
sing durung kober kababar unine prasasti

 
31.  Wos surasane geguritan ing dhuwur yaiku …
a.       Kelingan kampung
b.      Akeh salju
c.       Angin sing nunjem lan perih
d.      Ing ngisor salju ana candhi
e.       Kelingan papan sarwa salju
32.  Surasane paragraf siji geguritan ing dhuwur yaiku …
a.       Angen-angen swasana ngomah
b.      Mikir bedhiyang lan lincak
c.       Wis kebacut dadi salju
d.      Dom-e nunjem krasa perih
e.       Lawang gubug ing papan sarwa salju
33.  Tegese tembung bedhiyang ing geguritan ing dhuwur yaiku …
a.       Obongan suket lan dami
b.      Obongan godhong
c.       Pakan sapi
d.      Lawang gubug
e.       Obongan kayu


LELAYU
Inalillahi wainailaihi rojiun
Sampun marak sowan wonten ngarsanipun Gustin Ingkang Maha Kuasa Eyang/Bapa kula :
Suparno bin Saman
 Puput yuswa 85 taun
Dinten             : Minggu Kliwon,19 Juli 2010
Wanci              : 11.00 WIB
Jalaran nandang gerah sawetawis wekdal wonten griya sakit dr.Moewardi Solo.
Dene layon badhe kasarekaken :
Dinten                         : Senin legi, 20 Juli 2010
Wanci              : 11.00 WIB
Wonten           : Astana Loyo Surakarta
Dhumateng para sanak kadang, tanggi tepalih, mbok bilih suwargi kagungan kalepatan, mugi kersa pangaksama. Mugi-mugi sedaya amalipun tinampa pikantuk kaswargan langgeng. Amin.

Salam Sari,20 Juli 2010
Ingkang nandang sungkawa
Dherek bela sungkawa:
1.   Dina   (adhi)
2.   Tono  (adhi)          Para putra wayah almarhum

 
 
34.  Miturut pawarta lelayu ing dhuwur, sapa sing seda?
a.       Pak Suparno
b.      Pak Saman
c.       Dina
d.      Tono
e.       Sari
35.  Almarhum seda nalika yuswanipun …
a.       20 tahun
b.      80 tahun
c.       85 tahun
d.      86 tahun
e.       90 tahun
36.  Layon arep dimakamna ana ing dina …
a.       Minggu Kliwon
b.      Senin Legi
c.       Minggu Legi
d.      Senin Kliwon
e.       Senin Paing
37.  Nalika aku sakluwarga lelunga menyang Solo isih rada bingung lan kesasar. Amarga papan dunungalamat sing bakal diparani isih durung ngerti. Mula, ing ndalan aku takon marang wong kang luwih ngerti papan iku. Basa sing prayoga dienggo nalika takon alamat marang wong liya yaiku …
a.       Krama
b.      Krama alus
c.       Krama andhap
d.      Ngoko lugu
e.       Ngoko alus
38.  Simbah      : “Le, sesuk aku terna menyang Puskesmas. Sesuk wis wayahe kontrol.”
Andi          : “O, nggih Mbah.”
Basa kang digunakake simbah yaiku …
a.       Krama
b.      Krama alus
c.       Krama andhap
d.      Ngoko lugu
e.       Ngoko alus
39.  Ibu tindak dhateng toko badhe … menapa? Kok boten nimbali kula mawon, janipun kula badhe … buku tulis kangge cathetan. Tembung sing trep kanggo njangkepi ceceg-ceceg kasebut yaiku …
a.       Mundhut, mundhut
b.      Tumbas, tumbas
c.       Mundhut, tumbas
d.      Mundhut, tuku
e.       Tumbas, mundhut
40.  “Mas, panjenengan sumangga … rumiyin, amargi bapak kala wau sampun …wonten kantor. Tembung sing trep kanggo njangkepi ceceg-ceceg kasebut yaiku …
a.       Dhahar, dhahar
b.      Nedha, nedha
c.       Nedha, dhahar
d.      Maem, dhahar
e.       Dhahar, maem       

Tidak ada komentar:

Posting Komentar